19 Temmuz 2024 Cuma

Devrimlerin partisiyle geleceğe yürümek

Parti 'devrimlerin partisi' ve devrimci yenilenmenin partisi olarak kendini üretiyor. O 'birleşik devrim'in ve birleşik devrimci önderliğin gelişen ve ilerleyen partisidir. Bölgesel devrimin programının, stratejisinin, siyasal çizgi ve pratiğinin partisidir. Rojava Devrimi'nin muzaffer önderlik bileşeni ve partisidir. Kadın Devrimi'nin yükselen partisidir. Tüm ezilenlerin devrimci kurtuluşunun partisidir.

Partiler sınıf savaşımının gelişim momentlerinin ve toplam ihtiyaçlarının ürünü olarak varlık hakkı kazanırlar. Sınıf savaşımlarının ihtiyaçlarını yanıtlama gücü ve işleviyle siyasal varlık olmayı sürdürürler. Siyasal amaçların programatik birliği olan partiler ancak ve yalnızca amaçlarını gerçekleştirme eylemiyle hayatta kalabilirler. Varlık amaç ve gerekçelerini yitiren partiler sınıf savaşımlarının doğal eleğiyle elenirler. Uluslararası devrimci ve komünist hareketin 20. yüzyıl ve yakın tarihinin verileri bize bu hakikati en yalın haliyle anlatmaktadır. Adını partiler mezarlığına yazdırmak istemeyen ve siyasal ölümün çeşitli biçimlerdeki tezahürlerini reddeden her devrimci partinin yürüyeceği tek ve yegane yolu vardır. Kendi varoluş gerekçelerine ve sınıflar savaşımının siyasal ihtiyaçlarına devrimci yanıtlar üretebilmek. Başka bir deyişle sınıf savaşımının önderlik ihtiyacını karşılayabilmektir. Ezilen ve sömürülen kitlelerin iktisadi ve toplumsal kurtuluş savaşımının öncüsü olabilmeyi başarmaktır. Bu ise devrimci ve komünist partilere kendilerini amaçlaştırmamalarını ve varlıklarını muhakkak devrimci temelde üretmelerini şart koşar. Devrime, kendinde gerçekleştirdiği devrimlerle ilerlemeyi ve yenilenmeyi betimleyen bu olgu, devrimci partilerin siyasal varoluşunu güvenceler. Amaçlarına ulaşmasının yolunu açar. Partiler mezarlığına değil devrimlerin zaferine yazar adlarını.

Birlik Devrimi'yle kendini vareden ML komünist öncü, çeyrek yüzyılı aşan tarihini devrimci temelde kurarak ilerliyor. ML komünist öncü varlık amacına sımsıkı bağlı kalarak 'devrimlerin partisi' ayırdedici çizgisiyle yürüyor. Birlik Devrimi ML komünist öncünün devrimlerle gelişme ve ilerleme matrisidir. Bir kurucu felsefe, devrimci akıl ve yöntem olarak Birlik Devrimi, ML komünist öncünün gelişiminde kendinden sonraki 'devrimlerin mayası' işlevini görür. Birlik Devrimi bir devrimci rönesans hareketidir. Bu yeniden doğuş eylemi verili devrimci üretim tarzında devrim yapar. Birlik Devrimi devrimci geleneği ve geleceği birbirine düğümleyen 'an'da durarak tarihsel kurucu eylemini gerçekleştirir. Geleneği geleceğe bağlayan yeni bir devrimci bütünsellik ve süreklilik diyalektiği inşa eder. Devrimci mirasa yaslanarak geçmişin eleştirel çözümlemesini ve muhasebesini yapar. Geleneksel devrimci tarzın eskiyen, geriye çeken ve yanlış kurulan tüm özellikleriyle kopuşur. Devrimci hareketin grupçu ve ilkesiz ayrılıkçılıkla karakterize olan yapısına eylemli biçimde müdahale eder. Yeni bir devrimci çığır açar.

Birlik Devrimi aynı zamanda sınıf savaşımlarının yeni evrensel koşullarını anlayan ve çözümleyen bir perspektif kurar. SSCB'nin içe çökerek yıkılmasının yarattığı yeni sınıf savaşımları koşullarında emekçi sol harekette belirginleşip ağırlaşan ideolojik ve örgütsel krize karşı devrimci bir yanıt olarak gelişir Birlik Devrimi. Yapısal krize karşı, bir devrimci yeniden yapılanma eylemi olarak kristalize olur. Verili devrimci tarzdan ileri sıçramayı amaçlayan ML komünist öncü Birlik Devrimi'nin açtığı çığırda yürüyerek bunu başarır.

Birlik Devrimi ilkin bir 'zihniyet devrimi' olarak gelişip işlevlenmeye başlar. Teorik ve politik sahalarda somut ve güçlü ürünlerini verir. 'İki ulus iki ülke gerçekliği'ni birlik eylemi içinde Birleşik Devrim stratejisi olarak kavrayıp somutlayan ML komünist öncü, Birleşik Devrim programı ve kurucu siyasi eylemiyle geleceğe yürür. Politik mücadele tarzının yenilenmesi Birlik Devrimi'nin diğer doğal bir ürünü olarak vücut bulur. Gazi Ayaklanması partinin politik mücadele tarzının bir siluetini verir. ML komünist öncünün devrimci atılım ruhu ve iktidar bilincini somutlar. Bir ayaklanma partisi olarak gelişmesini ve siyasal mücadele de etkinleşmesini sağlar, yeni bir devrimci çizgiyi belirginleştirir. Parti sınıf savaşımını tanıdığı tüm mücadele biçim ve araçlarını politik mücadelede kullanmayı öncü tarz ve çizgi haline getirir. Partizan savaşından parlamento taktiğine, ayaklanmadan fiili meşru eylemlere değin mücadelenin yasal ve yasadışı tüm biçimlerini politik faaliyetinde kullanır. Kayıplara karşı yürütülen politik kampanya, Sultanbeyli ilçesinin Kızıl Müfrezeler tarafından basılması, NATO toplantısının engellenmesine yönelik kampanya, Gezi Ayaklanmasındaki öncü tarz ve etkinlik, seçim kampanyaları, kır ve kent gerilla faaliyetleri, Rojava devriminde varılan ordulaşma düzeyi ML komünist partinin politik mücadele çizgisinin zengin araçlar bütününün genel bir tablosunu sunar sadece.

ML komünist öncünün kendini devrimci temelde yenilemesi bir dizi devrimle ve çok yönlü biçimde gelişir, farklı alanlarda somutluk kazanır. Teorik, politik ve örgütsel alanlarının bütününü kapsar. Pek çok devrim kavramıyla ifade bulur. Partinin teorik-politik yenilenmesinin dolaysız sonucu ve ürünü olan Bölgesel Devrim, dünya kapitalizminin teorik bir analizine dayanır. Emperyalist küreselleşme döneminin devrimci teorik analizinin sonuçları üzerinde yükselen bölgesel devrim teorisi ML komünist öncünün Ortadoğu devrimi programı ve eyleminde ifade bulur. Bölgesel enternasyonal devrim teorisi ve pratiği Rojava Devriminde ete-kemiğe bürünür. Rojava Devriminde cisimleşen birleşik devrim stratejisi, programatik ve örgütsel hazırlık ve devrimci atılımını belgeler. 

Kadın Devrimi, ML komünist öncünün bir devrimler partisi olarak gelişmesinin diğer bir çarpıcı yanını betimler. Parti uluslararası komünist hareketin ve 20. yüzyıldaki sosyalizm deneyimlerinin kadın özgürlük mücadelesi bakımından elde ettiği tüm kazanımlarını süzer ve özümser. Sosyalizm deneylerinden eleştirel devrimci çözümlemeler yapar. Sosyalist kadın aydınlanmasıyla Kadın Devrimi fikrini teorik ve programatik bir gerçeklik haline getirir. Kadın Devrimi programı ve stratejisi kapsamlı bir yenilenmeyi anlatır. Bu devrimci alt-üst oluş komünist kadınların örgütsel özerklik temelinde yeni bir örgütsel formla kadın özgürlük mücadelesini bütünsel ve güçlü temelde sürüklemesinin kapısını açar. Komünist kadınların bir kadın partisinde işlevlenmesini sağlar. Eşbaşkanlık sistemi ve kurumlaşması Kadın Devrimi'nin örgütsel alan ve mimaride ileri bir devrimci düzey ve tarihsel kazanımını temsil eder. 

ML komünist öncünün çeyrek yüzyılı aşan tarihinde teorik, politik ve örgütsel alanlarda pek çok devrimci atılım, yenilenme ve çizgisel derinleşme bulunmaktadır. Devrimci atılımın en önemli çizgilerinden birini parti teorisi ve pratiğinde kendini ortaya koyar. ML komünist öncü leninist parti modelinin 21. yüzyıl evrensel sınıf savaşımı ihtiyaçlarına uygun yeniden düzenler. Parti modeli bir örgütler ve cepheler sistemi olarak örgütlenir. Yeni bir örgütsel model ve önderlik düzeyi kazanılır. Birleşik devrimci önderlik, birleşik cephe örgütlenmeleri ve cepheleşme siyaseti, komünist öncünün örgütsel ve siyasal atılımını imleyen diğer önemli yanlarını yansıtır.

Emekçi sol hareketimizin teorik, politik ve örgütsel eşitsiz gelişim kulvarında ML komünist öncünün gelişimi "biricik"tir. Parti 'devrimlerin partisi' ve devrimci yenilenmenin partisi olarak kendini üretiyor. O 'birleşik devrim'in ve birleşik devrimci önderliğin gelişen ve ilerleyen partisidir. Bölgesel devrimin programının, stratejisinin, siyasal çizgi ve pratiğinin partisidir. Rojava Devrimi'nin muzaffer önderlik bileşeni ve partisidir. Kadın Devrimi'nin yükselen partisidir. Tüm ezilenlerin devrimci kurtuluşunun partisidir.

Kuruluşundan bugüne daima ateş altında yürüyen ML komünist parti, büyük devrimci bedeller ödedi. Katliamlarla sınandı. Bir ölümsüzler partisi olarak öne çıktı. Kavganın tüm cephelerinde en önde devrim ve sosyalizm bayrağını dalgalandırdı. Faşizmin tasfiyeci saldırılarına karşı açık ve cepheden kavgaya tutuştu. Devrimin feda bölüğü ruhu ve bilinciyle savaştı. Son yedi yıllık süreçte faşist rejimin yoğun ateşi altında yürüyen parti, tasfiyeci saldırıları göğüsleyerek ilerledi ve kendi önünü açtı. Politik islamcı faşist rejimin yeni saldırı konseptini tüm kapsam ve şiddetiyle devreye soktuğu koşullarda parti öncü tarz ve çizgisiyle dönemi devrimci tarzda karşılayacaktır. Partinin bayrağı ezilenlerin devrimci umudu olarak dalgalanmaya devam edecektir. Şimdi tüm komünistlerin görevi ML komünist partinin 28 yıllık kavgasına yaraşır devrimci gelişme ve atılım ruhuyla partiyi kitlelere taşımak ve buluşturmaktır. 'Devrimlerin partisi' hakikatiyle devrimci geleceğe yürümek ve kazanmaktır. 28. yılında şan olsun partiye!

*İşçi Sınıfı ve Ezilenlerin Sesi ATILIM gazetesinin 9 Eylül tarihli 79. sayı başyazısı.