21 Temmuz 2024 Pazar

Sözde "Dünya Antiemperyalist Platformu/DAP" ve onun önyargılı ve yön saptırıcı tutumu üzerine*

DAP'ın iddia ettiği gibi, emperyalist savaş nedeniyle her ülkenin siyasi güçleri "Rus yanlısı" ve "Amerikan yanlısı" olanlar arasında bölünmüş değildir.

Ukrayna'da emperyalist savaşın patlak vermesi uluslararası komünist hareketin saflarında yıllardır onun başını ağrıtan ve içindeki oportünist etkiyi ifade eden ciddi ideolojik-politik sorunlar etrafındaki çelişkileri açığa çıkardı. Elbette bunların başında, ABD, NATO ve AB'nin Ukrayna topraklarında kapitalist Rusya ile giriştiği savaşın emperyalist karakterine ve burjuvazi ile onun siyasi temsilcilerine yönelik tutum sorunları geliyordu.

Sosyal demokrasi, emperyalist sistemin sorunlu analizleri, Çin ve Rusya'nın konumu gibi konuların yanı sıra sosyalizme yönelik yanlış stratejiler, burjuva hükümetlere destek ve katılım sorunuyla daha derinden bağlantılı olanlar da var.

Bu koşullarda, geçtiğimiz ekim ayında Havana'da gerçekleşen 22. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı arifesinde, Paris'te yeni bir uluslararası örgüt olan "Dünya Antiemperyalist Platformu (DAP)" ortaya çıktı ve bu örgüt daha şimdiden Belgrat, Atina ve yakın zamanda iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisinin (PSUV) ev sahipliğinde Caracas'ta bir dizi etkinlik düzenledi.

DAP'ın Venezüella'daki etkinliği, sosyal demokrat PSUV hükümetinin Venezuela işçi sınıfı ve halk katmanlarına karşı başlattığı halk karşıtı saldırıyla, sağ muhalefet ve ABD ile anlaşmaya vardığı, Venezuela KP'sine karşı antikomünist saldırıları ve yıkıcı eylemleri yoğunlaştırdığı bir döneme denk geldi. DAP'ı oluşturan güçleri ve temel sorunlu pozisyonlarını incelemek önemli.

SİYASİ GÜÇLERİN İLGİNÇ BİR 'KARIŞIMI'
DAP'ın faaliyetlerinde, yukarıda bahsedilen PSUV gibi sosyal-demokrat güçlerin yanı sıra Macar İşçi Partisi, Komünist Parti (İtalya), Yugoslavya Yeni Komünist Partisi, Rusya Komünist İşçi Partisi, Lübnan Komünist Partisi, Büyük Britanya Maoist Komünist Partisi (M-L), Fransa'daki Pôle de Renaissance Communiste gibi bazı komünist ve işçi partilerinin baskın bir rol oynadığı bir siyasi güçler "karışımı" yer almaktadır.

Dahası, Meksika Komünist Partisinin de kınadığı gibi 1 , milliyetçi, ırkçı ve gerici siyasi güçler bile Caracas'taki etkinlikte yer aldı. Örneğin, "kökleri" 1950'lerde aktif bir falanjist militan ve faşist diktatör Franco'nun destekçisi olan milliyetçi filozof Gustavo Bueno'ya kadar uzanan İspanyol milliyetçi örgütü "Vanguardia Española" (İspanyol Öncü) böyle bir yapı. "Vanguardia Venezolana" (Venezuela Öncüsü) da aynı türdendir.

Ayrıca DAP'a Yunanistan'da tanınmayan, kitlesel eylemi ya da toplumsal tabanı olmayan iki örgüt de katılıyor: "İnsanlığın Devrimci Birleşmesi için Mücadele Kolektifi" (D. Patelis) ve "Bağımsızlık Platformu" (V. Gonatas). Son zamanlarda KKE karşıtı duygularını yoğunlaştırarak, genellikle internet üzerinden provokatif saldırıların kaygan zeminini seçiyorlar.

DÜZELTİLEBİLECEK ‘ANORMAL BİR DURUM' OLARAK EMPERYALİZM
DAP, içinde yaşadığımız küresel gerçekliğin tamamen tersine çevrilmiş bir görüntüsünü sunmaktadır. Analizleri kapitalist bir sistemde yaşadığımızı anlamamızı sağlamıyor, çünkü kapitalizm kavramı, ilgili hiçbir bildirgelerinde (örneğin Paris Kuruluş Deklarasyonu, son Caracas toplantısı belgeleri) yer almıyor.

Bu arada, Paris Kuruluş Deklarasyonunun Yunanca çevirisinde "emperyalist" kelimesinden önce bir noktada "kapitalist" kelimesinin eklendiğini ve bu belgenin İngilizce, İspanyolca ve Fransızca versiyonlarında böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtmek gerekir. Görünüşe göre Yunan "çevirmen" bu bildiriyi keyfi bir şekilde "yamamaya" çalışmıştır, ancak bu elbette bildirinin özünü değiştirmemektedir.

Aynı zamanda, DAP belgelerinde "emperyalizm", "emperyalistler" ve "antiemperyalizm" kelimeleri yanlış kullanılmaktadır. Böylece Lenin'e göre tekelci kapitalizm olan emperyalizm, ekonomik temelinden (tekeller ve kapitalist pazar ekonomisi) ve burjuvazinin iktidarı olarak sınıfsal özünden uzaklaştırılarak çarpıtılmakta ve sadece saldırgan bir dış politika olarak ele alınmaktadır. Bu nedenle DAP belgelerinde burjuva iktidarının devrimci bir şekilde devrilmesi sorununun gündeme getirilmemesi ve elbette sosyalizm mücadelesinin var olmaması ve bunun yerine ulusal egemenlik ve yaptırımların ya da "siyasi baskı, ekonomik yağma ve askeri zorlama yoluyla kitleler için istikrarsızlık, yoksulluk ve insan haklarının ihlaline yol açan sömürge sistemini yıkmak" için "ticaret savaşlarının" olmadığı "yeni bir finansal mimari" hedefinin konulması tesadüf değildir.

Tüm bu ifadelerde, emperyalizm kavramının uluslararası emperyalist sistemde halen en güçlü güç olan ABD ile özdeşleştirilmesi karakteristiktir. AB ya da NATO, IMF, Dünya Bankası vb. gibi diğer emperyalist birliklere atıfta bulunulsa bile, bunların "ABD'nin emperyal çıkarları" olduğu varsayılmaktadır. Bu şekilde, sanki sihirli bir değnek değmiş gibi, ABD'nin yanı sıra bu ittifaklara katılan diğer kapitalist devletlerin burjuvazilerinin sorumlulukları ve bağımsız çıkarları gizlenmektedir. Böylece, ABD çarpıtılmış bir şekilde, tüm müttefik devletlerin "tabii" olduğu modern bir sömürge sisteminin imparatorluğu olarak sunulmaktadır.

Aksine, "Rusya ve Çin'in saldırgan emperyalist güçler olmadığı" düşünülmekte ve hatta Latin Amerika'nın sözde "ilerici" hükümetleriyle birlikte emperyalizme direnen "antiemperyalist"ler olarak sunulmaktadır.

Ayrıca, temelde kapitalist devletleri içeren, ancak DAP'a göre "Latin Amerika'nın ezilen uluslarını bir araya getirebilen", "ALBA ve CELAC gibi" çeşitli bölgesel birlikler övüldüğünde, herhangi bir sınıfsal yaklaşımın terk edildiğini de not etmek gerekir.

Son olarak, Ukrayna'daki emperyalist savaşla ilgili olarak, DAP bunu "antiemperyalist" Rusya ve Çin'e saldırmak için Ukrayna'yı kullanan ABD'nin bir saldırganlık eylemi olarak değerlendirmektedir.

DAP'nın temel pozisyonlarının kısa bir eleştirisi.

1. EMPERYALİZM NEDİR VE KİM ANTİ-EMPERYALİSTTİR?
Günümüzde emperyalizm kavramı burjuvazinin temsilcileri tarafından bile kullanılmakta. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Putin'den bahsederken yaptığı gibi biri diğerine "emperyalist" diyebilmektedir. Burjuvazinin bu temsilcilerinden bazıları kendilerini "antiemperyalist" olarak da tanımlıyor. Benzer kafa karışıklıkları, örneğin sınıf sömürüsünü ve sosyal eşitsizliği yoğunlaştırmak için dini kullanan, kadınların temel haklarını inkar eden kapitalist İran devletinin bile "antiemperyalist" olarak tanımlandığı DAP'ın tutumu gibi bir dizi oportünist gücün tutumları tarafından körüklenmektedir. Ve bu, İran'ın temel burjuva demokratik haklar için büyük eylemlerle sarsıldığı bir zamanda söyleniyor.

Yakın zamanda, "antiemperyalist" İran, Çin'in arabuluculuğuyla, ABD'ye "sırtını dönen" Suudi Arabistan ile bir anlaşma imzaladı. Suudi kralları ve prensleri de mi bundan sonra "antiemperyalist" oldular? Bir süre önce bazı Latin Amerikalı güçlerin, en az üç ülkede (Kıbrıs, Suriye, Irak) işgal birlikleri bulunan bir ülkenin, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "antiemperyalist" olarak tanımladığını düşünürsek, böyle bir değerlendirme bizi şaşırtmayacaktır. Bu durum Erdoğan'ı cesaretlendirdi ve Erdoğan "ABD'nin kendisini sevmediğini çünkü kendisinin antiemperyalist olduğunu" ilan etti.

Yukarıda anlatılanlardan da anlaşılacağı üzere, emperyalizm kavramının ve türevlerinin yanlış ve keyfi kullanımı büyük bir kafa karışıklığına yol açmaktadır. Bu nedenle, emperyalizm kavramına, burjuva sınıfları ve emperyalist güçleri haklı çıkarmak için gerçekliği tersine çevirerek burjuva ve oportünistlerin dayatmak istedikleri gibi değil, bilimsel bir sosyo-ekonomik yaklaşımla yaklaşmak önemlidir. Lenin emperyalizmin temel özelliklerini şöyle kaydetmişti:
"1) Ekonomik yaşamda belirleyici rol oynayan tekelleri yaratacak kadar yüksek bir gelişme derecesine ulaşmış üretim ve sermaye yoğunlaşması; 2)Banka sermayesi ile sanayi sermayesinin kaynaşması ve bu "mali sermaye" temelinde bir mali oligarşinin yaratılması; 3) Mal ihracatından farklı olarak sermaye ihracatının özel bir önem kazanması; 4) Dünyayı paylaşan kapitalistlerin uluslararası tekelci birliklerinin oluşması ve 5) Dünyanın en büyük kapitalist güçler arasındaki bölgesel paylaşımının tamamlanması.

"2 Dolayısıyla, kapitalizmin Lenin'in eserinde vurguladığı belirli özelliklere sahip olduğu bir çağda yaşıyoruz. Bunlar, tekellerin, güçlü anonim şirketlerin egemenliği ve kapitalist rekabetin yoğunlaşması, finans sermayesinin oluşumu, sermaye ihracatının mal ihracatına göre artan önemi, kapitalist devletler ve uluslararası tekel grupları arasında pazarların ve bölgelerin yeniden paylaşımı için verilen mücadeleye ilişkin yeknesak özelliklerdir. Lenin, konuyla ilgili broşürüne verdiği isimle emperyalizmi "kapitalizmin en üst aşaması" olarak görmüş ve tekelci kapitalizmin "sosyalizm için en eksiksiz maddi hazırlık, sosyalizmin ön odası, başka hiçbir ara aşamanın sosyalizmden ayırmadığı tarih aşaması" 3 olduğunu vurgulamıştır.

Gördüğümüz gibi emperyalizme bilimsel Leninist yaklaşım, emperyalizmin saldırgan bir dış politika olarak yaygın kullanımından ya da diğerlerinin yanı sıra DAP'ın savunduğu gibi en güçlü olsa bile tek bir devletle özdeşleştirilmesinden çok uzaktır. Dahası, pratikte DAP, emperyalist piramitteki konumu ne olursa olsun her devleti, tekeller ve onların çıkarlarını temsil eden devletler arasında yoğunlaşan uluslararası rekabet bağlamında, belirli bir anda söz konusu kapitalist devletin siyasi yöneliminin ABD'ye ya da onun tercihlerine karşı olup olmadığı ya da hatta bunlarla çatışıp çatışmadığı kriterine dayanarak "antiemperyalist" etiketi altında sınıflandırmaktadır.

Emperyalizm tekelci kapitalizmdir ve mevcut emperyalist sistemde tüm kapitalist devletler bu sisteme entegre olmuştur ve eşitsiz karşılıklı bağımlılık ilişkileri, rekabet ve işbirliği ilişkileri ile karakterize edilmektedir. Bu elbette hepsinin aynı güce, aynı potansiyele sahip olduğu anlamına gelmez, ancak tüm burjuva sınıfları, her bir devletin siyasi, askeri ve ekonomik gücü temelinde, dünya çapında işçi sınıfı tarafından üretilen artı değerin paylaşımına, ganimetin paylaşımına katılır.

2. ULUSAL EGEMENLİK Mİ, BÖLGESEL BİRLİKLER Mİ, YENİ KÜRESEL FİNANSAL MİMARİ Mİ, SOSYALİZM Mİ?
DAP, daha önce de belirttiğimiz gibi, sosyalizm mücadelesini dışlamakta ve ulusal egemenlik mücadelesini, bölgesel birliklerin kurulmasını ve kapitalist üretim ilişkilerinin sürdürülmesine rağmen "ulusların özgürlüğünü ve eşitliğini, her ülkenin dış müdahale olmaksızın egemen ve bağımsız bir ekonomik program izlemesini" garanti altına alacak yeni bir küresel finansal mimariyi desteklemektedir.

DAP'a yönelik bu yaklaşım, tüm sorunların "dışarıdan" geldiğini, çünkü emperyalist güçlerin ve esasen ABD'nin iradesinin her ülkeye "dayatıldığını" ve pratikte sözde "ulusal burjuvazinin", "güvenli kollarında" ittifaklar aradığını düşünmektedir. Emperyalizmin ne olduğu konusundaki kafa karışıklığının yanı sıra, sermaye ve emek arasındaki temel karşıtlığın vurgulanması ve işçi sınıfının durumunun mutlak ve göreli olarak kötüleşmesi yönündeki eğilimin güçlenmesiyle birlikte, her kapitalist devlete yansıyan tekelci kapitalizm çağının uluslararası karakterinin küçümsenmesi de söz konusudur.
[...]

"Avrupa Birleşik Devletleri Sloganı Üzerine" başlıklı makalesinde Lenin, "demokratik Avrupa Birleşik Devletleri" konusunda kendi dönemindeki hatalı yaklaşımlara değinerek, o dönemde Avrupa'da var olan otoriter rejimleri devirmenin yeterli olmadığını, bu birliğin hangi ekonomik temelde oluşturulması gerektiğinin bilinmesinin önemli olduğunu, bu temelin kapitalizm olması halinde bunun gerici bir birlik olacağını vurgular. "Kapitalizm, üretim araçlarının özel mülkiyeti ve üretimde anarşi demektir. Bu temelde gelirin "adil" bölüşümünü vaaz etmek Proudhonculuktur, küçük burjuva ve cahilce bir saçmalıktır" diye yazan Lenin, "Bunu düşünmek, her Pazar zenginlere Hıristiyanlığın yüceliği hakkında vaaz veren ve yoksullara yılda birkaç milyar olmasa bile en azından birkaç yüz ruble vermelerini öneren küçük bir papazın seviyesine inmek olur" diye ekliyordu. Lenin, makalenin başlığı olan sloganın yanlış olduğu sonucuna vardı, çünkü "Sosyalizmin tek bir ülkede savaşı kazanmasının imkansızlığı gibi yanlış bir yoruma yol açabilirdi."
[...]

Bu emperyalist "piramit2 içindeki her bir kapitalist devlet için ortaya çıkan bağımlılıklar, DAP'ın iddia ettiği gibi, ABD'nin yenilgisi ve sözde "çok kutuplu dünya" ile düzelecek bir patoloji, bir sapma ya da bir çarpıklık değil, kapitalizmin gelişimine, kapitalist uluslararasılaşmaya içkin bir olgudur. Dahası, DAP temel noktayı gözden kaçırmaktadır: bu eşitsiz karşılıklı bağımlılık ağı ancak burjuva iktidarının ve sermaye diktatörlüğünün yıkılmasıyla, yeni bir sosyalist-komünist toplumun inşasıyla kırılabilir.

3. ÇİN VE RUSYA'NIN DOĞASI NEDİR?
DAP şöyle demektedir: "Çin ya da Rusya'yı emperyalist olarak tanımlamayı haklı çıkaracak hiçbir ekonomik veri yoktur. Bunlar dünyayı aşırı sömürerek ya da yağmalayarak yaşamayan ülkelerdir. Başka ülkeleri askeri, teknolojik ya da borç yoluyla köleleştirmiyorlar" ve ekliyor: "Rusya ve Çin saldırgan emperyalist güçler değil. Aksine, ABD'nin tam dünya hakimiyetine karşı çıktıkları için düşmanlarımızın hedefindedirler."

Bu ifadelerle DAP bir kez daha gerçekleri çarpıtmaya çalışmaktadır. Sanki Çin ve Rusya, ABD, Almanya, İngiltere, Fransa ve diğer ülkelerin yanı sıra dünyanın en güçlü 20 kapitalist devletinin G20 zirvelerine katılmamış gibi. Sanki Çin ve Rus tekelleri diğer ülkelere sermaye ihraç etmiyorlarmış gibi, sanki sadece kendi ülkelerinin işçilerinin değil, aynı zamanda tekellerinin geliştiği Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika'daki diğer birçok ülkenin emek gücünün sömürüsünden kâr elde etmeyi amaçlamıyorlarmış gibi. Sanki Rusya'nın özel "Wagner" ordusu Afrika'ya, orada faaliyet gösteren Rus tekellerinin çıkarlarını savunmak için değil de hayırsever nedenlerle gidiyormuş gibi. Sanki Çin de "Bir Kuşak, Bir Yol" projesini askeri yollarla korumak için aynı yönde hareket etmiyormuş gibi. Bu projenin, Çin'e olan borcu gayri safi milli gelirinin yüzde 43'ünü oluşturan ve Çin'in kendi sınırları dışındaki ilk askeri üssünün 2017'de açıldığı küçük ama coğrafi açıdan çok önemli Cibuti devletini içermesi dikkat çekicidir. (Editörün notu: başkaları da var ve diğerleri yapım aşamasında).

Oysa "başka ülkeleri askeri, teknolojik ya da borç kölesi haline getirmeyen" ülkelerle ilgili ifadeler, silah ticaretinde özel bir rol oynayan ve şu anda listenin başında yer alan Çin gibi borç veren devletlere atıfta bulunuyor. Aynı zamanda dev tekellerin (Gazprom, Rosneft, Lukoil, Rosatom, Sberbank, Norilsk Nickel, Rosvooruzhenie, Rostec, Rusal vs) sadece Rusya'da değil, eski Sovyet cumhuriyetlerinde, Bağımsız Devletler Topluluğu'nda (BDT), Afrika'da, Güney Amerika'da, Avrupa'da ve Orta Doğu'da, Basra Körfezinde vs. milyonlarca işçiyi sömürdüğü Rusya'ya da atıfta bulunuyor olmalı. Ve herkesin bildiği gibi, sermaye ihracatı, mal ihracatının aksine, sermaye ihraç eden ülkenin ev sahibi ülkeden elde ettiği katma değer üretimi anlamına gelir. 2014 yılında dünyanın en büyük sekizinci Doğrudan Yabancı Yatırım (DYY) ihracatçısı olan Rusya, yaptırımlar nedeniyle 2018 yılında on sekizinci sıraya gerilemiştir. 2021 yılında
Rusya'nın DYY'si 65 bin 189 milyar dolar olarak gerçekleşmiş olup, bunun 1.808 milyar doları BDT ülkelerine, 63 bin 381 milyar doları ise "uzak" ülkelere yapılmıştır. Dünya Bankasına göre Rusya, "gelişmekte olan" ülkelerin kreditörleri arasında Çin, Japonya, Almanya ve Fransa'dan sonra beşinci sırada yer almaktadır.

5 Rakipleri de Çin'e atıfta bulunuyorlar: "Çin şu anda küresel ekonomide özel bir sorumluluğa sahip, çünkü Dünya Bankası, IMF ve Paris Kulübü üyelerinin kredilerinin toplamını aşan dünyanın en büyük borç vereni. (...) 44 ülke şu anda  SYİH'lerinin yüzde 10'undan fazlasına eşdeğer borcu, Çinli borç verenlere borçlu. (...) Çin kredileriyle ilgili şeffaflık eksikliği, Sahraaltı Afrikası'nda olduğu gibi bazı durumlarda "gizli bir borç" yaratılması anlamına gelmektedir ki bu da hükümetlerin istediği bir şeydir çünkü bu borç uluslararası kuruluşların resmi raporlarında ve istatistiklerinde yer almamakta ve dolayısıyla borçluları sürdürülemez olduğu düşünülen bir borçtan "korumaktadır". Bu kredilerin birçoğu, kredi veren tarafından kabul edilen bir bankada özel hesapların bulunmasını ve kredi veren tarafından finanse edilen projelerden elde edilen gelirlerin veya diğer nakit akışlarının geri ödenmesi için düzenlemeler yapılmasını gerektirir.

Bu da esasen hükümet gelirlerinin önemli bir kısmının borç alan egemen devletin kontrolü dışında olduğu anlamına gelmektedir. Bu kredilerin birçoğu, borç alan ülkenin söz konusu borcun yeniden yapılandırılması için Paris Kulübüne veya benzer bir kuruma başvuramayacağını açıkça belirtmektedir. Borç verenin krediyi feshetmesine ve derhal geri ödeme talep etmesine olanak tanıyan koşullar, bu kredilerin birçoğunda daha geniştir ve hatta Çin Halk Cumhuriyeti'nin bir kuruluşuna zarar veren eylemler veya krediyi alan ülkenin politikasında önemli değişiklikler gibi genel koşulları da içermektedir. 6 Dünya Bankasının 68 "gelişmekte olan" ülkeye ilişkin benzer verileri, Çin'in bu ülkelere verdiği kredilerin 2020 yılında 110 milyar dolara ulaştığını ve Çin'in krediler açısından Dünya Bankasından sonra ikinci sırada yer aldığını göstermektedir. 7 Çin'e milyarlarca dolar borcu olan ülkelerden biri de iktidar partisinin son DAP konferansına ev sahipliği yaptığı Venezuela'dır.

8 Ayrıca, özellikle önem arz eden bir diğer kredi kategorisi de başta ABD olmak üzere tahvil varlıklarıdır: Çin'in Ocak 2023 itibariyle 859,4 milyar dolarlık ABD tahvili bulunmaktadır ve bu rakamla Japonya'dan sonra ikinci sırada yer almaktadır. 9 DAP, ABD, diğer Avrupa-Atlantik emperyalist güçleri ve Rusya arasındaki çelişki ve çatışmaların yanı sıra, Ukrayna'daki çatışmalarda binlerce insan katledilirken, savaşın her iki tarafındaki kapitalistlerin ve hükümetlerinin, Şubat 2022'den önceki duruma kıyasla sınırlı da olsa, ticaret de dahil olmak üzere istikrarlı bir işbirliğini sürdürdüğü gerçeğini görmeyi reddediyor. Örneğin Rusya, nükleer tesisleri için ABD ve Fransa'ya uranyum satmaya devam ediyor. Öyle ki, 92 Amerikan nükleer reaktörünün ihtiyacının yüzde 20'sini karşılarken 10 , Fransa 2022'de 153 ton Rus uranyumu alarak ihtiyacının yüzde 15'ini karşıladı. 11 Rus Gazprom şirketi, kapitalist hissedarlarını memnun etmek için, savaşın parçaladığı Ukrayna'daki boru hatları üzerinden AB'ye 42.4 milyon metreküp gaz gönderdiğini açıkladı.

Aynı zamanda, Rusya'nın Karadeniz'deki Novorossiysk limanında, ABD'li Chevron tankerleri Kazakistan'da çıkardıkları petrolü yüklemeye devam ediyor ve bu petrol Kazakistan ve Rusya üzerinden geçen bin 500 km'lik bir boru hattıyla geliyor. Kazakistan'da çıkarılan petrolün üçte ikisi bu boru hattı aracılığıyla dünya pazarına sevk edilmektedir.

Benzer şekilde, ABD ile Çin arasındaki sözde "yeni soğuk savaşa" rağmen, 2022 yılında ABD ile Çin arasındaki ticaret rekor seviyelere ulaşarak iki ekonominin ayrıştığı yönündeki teorileri çürüttü. ABD Ticaret Bakanlığının resmi verilerine göre, iki yönlü ticaret 690,6 milyar dolara ulaşırken, ABD'nin Çin'e ihracatı 2,4 milyar dolar artarak 153,8 milyar dolara yükseldi. Aynı zamanda Çin ürünlerinin ABD pazarına ithalatı da 31.8 milyar dolar artarak 536.8 milyar dolara ulaştı. 12

Dolayısıyla şu soru anlaşılabilir: Ekonomik yaptırımların uygulandığı, askeri harcamaların "kırmızıya" döndüğü, Ukrayna'da kan döküldüğü, çatışmanın çeşitli taraflarının nükleer silah tehdidini savurduğu bir dönemde nasıl oluyor da her iki tarafın kapitalistleri doğrudan ticari ilişkiler yoluyla ya da üçüncü taraflar aracılığıyla kâr ediyor? Marx şöyle der: "Sermayeye gelince, o dünyaya tepeden tırnağa her gözeneğinden kan ve pislik damlayarak gelir... Eğer kâr yeterli ise, sermaye cesur olur; eğer yüzde 10 ise, her yerde işe koşabilir; eğer yüzde 20 ise, kızışır; eğer yüzde 50 ise, çılgınca pervasızlaşır; eğer yüzde 100 ise, tüm insani yasaları ayaklar altına alır; eğer yüzde 300 ise, işlemeye cesaret edemeyeceği hiçbir suç yoktur..." 13 DAP, hem Çin'de hem de Rusya'da burjuva sınıflarının, tekellerin iş başında olduğunu, ABD, AB ve diğer kapitalist devletlerin tekelleriyle iş yaptıklarını ve birbirleriyle çatıştıklarını dikkatle gizlemektedir.

Dolayısıyla, çatışmadaki taraflardan hiçbiri DAP'ın tanımladığı gibi "güvercinler kadar masum" değildir, aksine hepsi "yırtıcıdır". Hatta Çin, ABD'nin emperyalist sistemdeki önceliğine doğrudan meydan okumaktadır. Lenin'in de işaret ettiği gibi, emperyalist "yırtıcılar" çatıştığında tarihin doğru tarafı, en güçlünün yerini alabilmesi için en zayıf "yırtıcının" tarafını seçmek değildir. Tarihin doğru tarafı, işçi sınıfını ve halkları kana bulayarak kimi zaman barıştan, kimi zaman savaştan kârlı çıkan kapitalistlerin tarafına karşı halkların tarafını seçmektir. Tarihin doğru tarafı, tüm yağmacılara, tüm burjuvazilere ve tüm emperyalist ittifaklara karşı mücadeledir.

4. UKRAYNA'DA BİR ABD VELAKET SAVAŞI MI YOKSA EMPERYALİST BİR SAVAŞ MI?
Ukrayna'daki savaşın "NATO'nun Ukrayna topraklarında Rusya'ya karşı bir vekalet savaşı kışkırtması" olduğu şeklindeki DAP'ın seçici yaklaşımı, öncelikle dikkatleri ana meseleden başka yöne çekmeye çalışmaktadır: Bu savaş söz konusu olduğunda, "odak noktası maden zenginliğinin, enerjinin, toprak ve işgücünün, boru hatlarının ve yük taşıma ağlarının, jeopolitik desteğin ve pazar paylarının paylaşımıdır" 14 ve Ukrayna'nın burjuva sınıfları, müttefik olarak ABD ve NATO ile Rusya ve müttefikleri tarafından yönetilmektedir. Bunlar, savaşın karakterinin emperyalist olduğunu ve halkların çıkarlarına yabancı çıkarlar için yürütüldüğünü belgeleyen temel kriterlerdir.

Elbette bugün ABD'nin Ukrayna'yı kapitalist Rusya'ya karşı bir "mızrak başı" olarak kullandığı, Rusya'yı NATO'nun genişlemesiyle, yeni askeri üslerle ve yeni silahlarla kuşattığı yadsınamaz. KKE tüm bunlara karşı mücadele etti, Yunan ve Avrupa Parlamentosunda tüm bunlara karşı oy kullandı ve emperyalist savaş yılı boyunca limanlarda, üslerin önünde, sokaklarda ve demiryollarında ABD, NATO ve AB'ye ve onların saldırgan emperyalist planlarına ve Yunanistan'ın savaşa dahil olmasına karşı yüzlerce gösteri düzenleyenler komünistlerdi. Yunan burjuvazisi ve devleti, NATO karşıtı eylemler nedeniyle KKE MK, KNE MK (KKE'nin gençlik örgütü, -ç.n.) üyelerini ve Yunanistan'dan DAP'a katılanlara göre hayali isimlerle var olmayan örgütleri tutukladı ve mahkemeye çıkardı.

KKE'nin de kesin bir dille kınadığı, Rus burjuvazisinin çıkarları ve stratejik planları için Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik kabul edilemez askeri işgalinin, dünya emperyalist sisteminin başını çekmek için ABD ile girdiği büyük çatışmada Çin için nesnel olarak bir "güvenlik tamponu" işlevi gördüğü de doğrudur.

DAP'ın iddia ettiği gibi, emperyalist savaş nedeniyle her ülkenin siyasi güçleri "Rus yanlısı" ve "Amerikan yanlısı" olanlar arasında bölünmüş değildir. Bu sadece DAP tarafından değil, daha önce Rusya Federasyonu Komünist Partisi (RFKP) 15 tarafından 22. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı kararlarına ilişkin olarak ve elbette Avrupa-Atlantik emperyalizminin destekçileri kampı tarafından da yapılan yanlış bir ayrımdır. Dolayısıyla, DAP ve RFKP, KKE'yi "Rusya karşıtlığı" ile suçlarken, aynı zamanda AB'nin gayrı resmi gazetecilik "organı" Eurobserver, Avrupa Parlamentosunda kullanılan oylara dayanarak KKE'yi "Rusya yanlısı" olmakla suçlamaktadır.

16 Nihayetinde gerçek şudur ki KKE, işçi sınıfı ve halkların yanında, burjuva sınıflarının, onların devletlerinin ve hükümetlerinin karşısındadır. Bu, DAP'ın kabul edemeyeceği bir şeydir. Varlığıyla DAP, yakın geçmişte gördüğümüz şeyi, yani uluslararası komünist hareketin, devrimci komünist hareketin ideolojik ve siyasi ilkelerine yabancı olan, devletlerin jeopolitik çıkarlarıyla 17 bağlantılı baskılara maruz kaldığını teyit etmektedir. Bu doğrultuda, sadece içi boş bir "antiemperyalizm" değil, aynı zamanda faşizmi onu doğuran etken olan kapitalizmden koparan sahte ve zararsız bir "antifaşizm" de kullanılmaktadır  Bu yaklaşım, burjuva sınıfların Ukrayna'daki emperyalist savaşta halk karşıtı çıkarlarına hizmet etmek için bu tür bir "antifaşizmi"bahane olarak kullanmalarını desteklemektedir.

NOTLAR
1) Meksika Komünist Partisinden Solidnet'e Not-http://www.solidnet.org/article/CP-of-Mexico-Nota-sobre-la-Reunion-n-Caracas-de-la-Plataforma-Mundial-Antiimperialistae/
2) V. I. Lenin: Emperyalizm, Kapitalizmin En Yüksek Aşaması https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1916/vlimperi/vlimp7.htm
3) V. İ. Lenin: Yaklaşan Felaket ve Onu Önleme Araçları https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1917/09/vil19170910k.htm
4) V. I. Lenin: Avrupa Birleşik Devletleri Sloganı Üzerine https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1915/08/vil19150823.htm
5) KKE İdeoloji Komitesi: "Rus ekonomisi hakkında bazı gerçekler", Revue Communiste, vol.5-6, 2022.
6 "IMF karşıtı" olarak Çin: Kredilerin diplomasisi, Economikos Tachydromos, 21/09/22.
7) Dosya: Çin'in SIDS ülkelerinin dış kamu borçlarındaki rolü ve 2020'deki "Tek Kuşak, Tek Yol" girişimi
8) İşte Çin'e en borçlu ülkeler.
9) "Oldukça büyük bir iş: Çin neden ABD Hazine tahvillerini satıyor"
10) "Rusya'nın nükleer yakıt ve teknoloji ihracatı geçen yıl yüzde 20'den fazla arttı"
11) "Fransa 2022'de nükleer santralleri için Rusya'dan 153 ton zenginleştirilmiş uranyum satın alacak"
12) ABD-Çin ticareti rekor seviyelere ulaştı
13) K. Marx, "Kapital", Birinci Kitap
14) KKE Merkez Komitesinin Ukrayna'daki emperyalist savaşa ilişkin kararı
15) "22. Uluslararası Komünist Partiler Toplantısındaki ideolojik ve siyasi mücadele ve ‘Rus karşıtlığı' ve ‘Rus yanlılığı' ‘hilesi' üzerine Rizospastis" 26-27/11/22
16) Oylama verileri Avrupa Parlamentosundaki Rusya yanlısı milletvekillerini ortaya koyuyor
17) KKE 20. Kongre Belgeleri, KKE Merkez Komitesinin Tezleri, 20/12/16

*Yunanistan Komünist Partisi (KKE) MK Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından kaleme alınan ve "Rizospastis" dergisinde yayınlanan bu makaleyi Ivana Benario ETHA için çevirdi.

Çevirmen Notu: Makalede bahsi geçen Havana'daki konferansta revizyonist partilerin enternasyonal kümelenmesi olan SolidNet oluşumunda Ukrayna savaşına dair gelişen tartışmada KKE ile RFKP'nin başını çektiği ayrışma antiemperyalist enternasyonal cephe oluşumlarının faaliyetleri ve yeni platformların ortaya çıkması ile yeniden gündeme gelmiştir.