21 Mayıs 2024 Salı

Kitle kazanma kampanyalarının önemi

Devrimci siyasal çalışmanın ana biçimlerinden olan kampanya tarzı çalışmak ve kitle kazanma kampanyaları ML komünist öncünün siyasal mücadele tarzı ve çizgisinin karakteristik bir özelliğidir. Komünistler "kampanya tarzı" çalışma konusunda emekçi sol hareketimiz içinde en önde duran politik öznelerinden biri olarak, bu alanda güçlü, verimli ve sonuç alıcı örnekler yaratmıştır.

Seçim sathı mailine girildiği tartışma götürmez bir gerçektir. İşbirlikçi egemen sınıflar cephesinde istisnasız tüm burjuva düzen partileri kitle sahasında bir hareketlilik ve seferberlik halindeler. Ezilenler cephesinde emekçi sol hareket partilerinin de benzer bir pozisyon ve hareketlenme içinde oldukları görülüyor. Politik islamcı faşist şeflik rejiminin iktidar bloku AKP-MHP-Perinçek'in kitle sahasında çeşitli kampanya ve kitle mobilizasyon atakları giderek yoğunlaşıyor. Faşist iktidar cephesi güçlerinin arkasında durduğu ve ortak örgütlediği Saraçhane'deki LBGTİ+ karşıtı miting bu kapsamda bir çalışmadır.

AKP-MHP-Perinçek faşist iktidar güçleri tam bir birleşik cephe olarak siyaset yürütüyorlar ve kitleleri kendi çizgilerine örgütlemeye çalışıyorlar. Faşist şeflik rejiminin daralan hegemonya gücü ve kapasitesini büyütmek için kitleleri saflaştıracak eylem ve kampanyalar örgütlüyorlar. İstanbul Sözleşmesi ve LGBTİ+'lara karşı son bir yıldır çeşitli biçimlerde yürütülen bir kitle kampanyaları serisinden söz edebiliriz. Ezilen ve sömürülen toplumsal sınıfları dikey olarak kesip saflaştıracak tüm ideo-politik konular AKP-MHP-Perinçek faşist iktidar bloku tarafından etkince kullanılıyor. Kürt düşmanlığı, kadın düşmanlığı, LGBTİ+ düşmanlığı vs. en başat konular olarak öne çıkıyor. Kuşkusuz faşist iktidar bloku bu agresif siyasi kampanyalarıyla gelişen politik özgürlük talepli kitle mücadelelerini bastırmak, hegemonyasını güvencelemek ve sürdürmek istiyor. Bu saldırgan kampanyalara eşlik eden polis terörü, faşist yasak ve baskılar da faşist cephenin hegemonyasını ayakta tutmasının diğer tamamlayıcı ayağı oluyor.

Politik islamcı faşist şeflik rejimi sokakları, meydanları kendisi için sınırsız özgürlük alanları haline getirirken, emekçi sol harekete ve çeşitli taleplerle gelişen kitle mücadelelerine kapatıyor. Ezilenlere söz, eylem ve örgütlenme hakkı tanımıyor. Halklarımızın her türlü eylemli eleştirisi ve protestolarından ölümcül biçimde korkan faşist şeflik rejimi, emekçi sol hareketi düşman olarak kodlayıp görünür kamusal siyasetin dışına itmeye çalışıyor. Terör demagojisiyle emekçi sol hareketimizi kitlelerden yalıtma stratejisi uyguluyor. Böylece ezilen ve sömürülen milyonları alternatifsiz ve örgütsüz bırakmayı amaçlıyor.

Öte yandan faşist iktidar yoksul halklarımızın en yakıcı taleplerini de siyasal kampanya konusu olarak kullanıyor. Politik islamcı faşist şefin seçim stratejisinin önemli bir parçası olarak açıkladığı TOKİ Sosyal Konut projesi konut ve barınma sorununda kitlelerin ihtiyaç ve özlemlerini sömürüyor, taleplerini burjuva çıkarlara peşkeş çekiyor. Kira fiyatlarının fahiş düzeye sıçradığı, üniversite öğrencilerinin evsiz ve yurtsuz kaldığı, yoksul kiracıların evsizlik ve açlıkla yüz yüze geldiği, kira tespit ve kiracı tahliye dava dosyalarının son bir yılda yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıktığı ağır bir barınma krizi ve sorununa faşist iktidar sahte bir sosyal konut projesiyle yanıt veriyor. Yoksul milyonların çok somut ve yakıcı talebi "Barınamıyoruz hareketi"yle ortaya çıkmışken faşist şef bu talebi maniple ediyor. Yoksul emekçilerin taleplerini bu yoldan kendi sınıfsal ve siyasal programının bir aracı haline getiriyor.

Kitleleri siyasal bakımdan kazanmanın dolaysız araçları olarak işlev gören siyasal kampanyaların bir kısmı kitle iletişim araçlarının gücüyle yürütülüyor. Sosyal konut projesi bu kapsamdadır ve tipik bir propaganda kampanyasıdır. Ancak bu tür kampanyaların da AKP-MHP faşist güçleri tarafından örgütsel ve siyasal çalışma konusu yapıldığı açıktır. Siyasal propaganda kampanyasıyla aynı anda AKP'nin sahada örgütsel bir kampanya daha yürüttüğünü biliyoruz. 'Yüz günde yüzyüze' konseptiyle yürütülen bu kampanya baştan aşağı kitlelerle teması, etkilemeyi ve iknayı içeriyor. "İkna heyetleri" adıyla kurdukları birimlerle yaygın ve etkin bir kitle çalışmasını hedefliyorlar.

Yukarıda kaba bir tablosunu sunduğumuz siyasal, propagandif ve örgütsel karakterli kitle kampanyaları, politik islamcı faşist rejimin iktidar bloku partilerinin ortak ve bağımsız kitle kazanma kampanyalarını somutluyor.

Bu kitle kazanma kampanyaları dosdoğru bir iktidar stratejisini ve bilincini ifade ediyor. Siyasal iktidar mücadelesinde kitleler kritik ve belirleyici bir role sahiptir. Başka bir ifadeyle kitleler kazanılmadan iktidar kazanılamaz. Ezilenler bakımından devrimci bir iktidarın yolu ezilen ve sömürülen kitlelerin devrimin saflarına kazanılıp siyasal bir ordu olarak hazırlanmasından geçer. Devrim, kitlelerin öz eylemi ve eseri olarak gerçekleşebilir ancak.

Seçimlerle iktidar konumunu elde etmek isteyen burjuva muhalif düzen partileri içinse kitleleri kazanmak öncelikle seçmen kazanmaktır. Bununla birlikte faşist rejimler ve partiler kitleleri kazanmayı önemserler. Devlete faşist kitle tabanı yaratmak için geniş kitle örgütleri kurarlar. Korporatif örgütlenmelere başvururlar. AKP-MHP iktidar bloku, halihazırda faşist örgütlenmeleri en geniş biçimde geliştiren partiler olarak, kendilerine ve devlete kitle tabanı örgütlüyorlar. Özellikle AKP kitle kazanma kampanyalarını temel bir biçim olarak kullanmaktadır. Devrimci hareketin kitle kampanyalarından ve kitle çalışma biçimlerinden öğrendiğini bildiğimiz politik islamcı gelenek ve AKP, kazandığı bu yeteneğini siyasal ve örgütsel çalışmalarında etkince kullanıyor. Kitleler içinde kendini bu temelde örgütlüyor ve üretiyor.

Devrimci siyasal çalışmanın ana biçimlerinden olan kampanya tarzı çalışmak ve kitle kazanma kampanyaları ML komünist öncünün siyasal mücadele tarzı ve çizgisinin karakteristik bir özelliğidir. Komünistler "kampanya tarzı" çalışma konusunda emekçi sol hareketimiz içinde en önde duran politik öznelerinden biri olarak, bu alanda güçlü, verimli ve sonuç alıcı örnekler yaratmıştır. Kayıplara karşı mücadele kampanyası, gözaltında tecavüzlere karşı kampanya, işçi düşmanı yasalara karşı "Bayrak Yürüyüşü", NATO zirvesi karşıtı kampanya, "Azadi ji bo gel" kampanyası, uyuşturucu ve çeteleşmeye karşı mücadele kampanyası, "Kobanê'yi birlikte savunduk birlikte inşa edeceğiz" kampanyası, Gökhan Güneş'in kaybedilme girişimine karşı kampanya, komünistlerin başarılı siyasal ve kitle kazanma kampanyaları olarak tecrübemizde duruyor. Kitlelerle birlikte siyaset ilkesinin ve tarzının somut biçimlerinden olan siyasal kampanyalar komünist öncünün örgütsel gelişim ve siyasal atılımlarını hazırlayan en önemli araçlar olmuştur.

Siyasal kampanyaların örgütsel gelişimi büyütüp sıçrattığı, örgütsel kampanyaların siyasal atılımları hazırladığı bir gerçektir.

AKP-MHP faşist iktidarına karşı ezilen ve sömürülen kitlelerin hoşnutsuzluğunun büyüdüğü, kitle politizasyonu koşullarının arttığı, kitle hareketinin canlılığını sürdürdüğü verili güncel koşullarda devrimci sosyalistler yeni bir kitle kampanyası örgütlüyor. Propaganda ve örgütlenme ayakları üzerine yükselecek olan "Örgütlüysen güçlüsün, ESP'ye üye ol" kampanyası, sosyalistler için yoğun bir kitle seferberliği ve yeni güçler kazanmayı hedefliyor. Kampanya tarzı çalışmanın bu tanımlanmış özgün biçimiyle sosyalistler, kopan ve zayıflayan kitle bağlarının yeniden kurulmasını ve kitle örgütleme yeteneklerini ve niteliklerini yükseltmek istiyor. "Örgütlüysen güçlüsün" kampanyası daralan örgütsel yapıyı kasıtlı ve iradi biçimde genişletecek olan bir kitle kazanma ve partiyi örgütleme çalışmasıdır. Kampanya komünistlerin kampanya tarzına, çizgisine, zengin birikimine yaslanmalı ve yeni bir başarılı kampanyayı devrimci tarihimize eklemelidir. Kitle örgütçülüğünün sınanıp kazanılacağı kampanyada kitlelerle yoğun bir temas, propaganda, aydınlatma ve birebir ilişki esas alınmalıdır. Aynı zamanda sosyalistlerin propaganda niteliğini yükseltmeyi hedefleyen çalışmada sosyalist program ve çözüm önerileri kitlelere taşınmalıdır.

Ev ev dolaşarak, emekçi kitlelerin yoğunlaştığı mekanlarda sosyalizm propagandası ve parti örgütlenmesi yapılmalıdır. Güncel sorunlar ve gündemleri yakalayan bir somutluk üzerinden sosyalist çözüm ve aydınlatma çalışması yürütülmelidir. Sınıfa karşı sınıf, programa karşı program, kampanyaya karşı kampanya konumunda durarak sosyalist çözüm seçeneği yükseltilmelidir. Örneğin faşist şefin kitleleri aldatmak ve sömürmek için kullandığı "sosyal konut" projesinin en etkili teşhiri yapılıp barınma ve konut sorununun sosyalist çözüm alternatifi gösterilebilmelidir. Belirlenmiş propaganda araçları en etkili biçimde kullanılarak parti kitlelerin ilgi ve sempati odağı haline getirilmelidir. Örgütlenme kampanyası yeni güçler örgütleme pratiğiyle ete kemiğe bürünecek ve hedefine ulaşabilecektir. Kampanya sürecinde kazanılacak her ilişkiyi çalışmanın militanı haline getirmek; herkesi en uygun iş, görev ve sorumlulukla buluşturmak kampanyanın başarısı olacaktır. Tüm sosyalistler kampanya tarzı çalışma çizgisine yaslanarak; ateş altında yürümenin cüreti, boyun eğmezliği, dayanıklılığı, kararlılığı ve enerjisiyle devrimci görevlerine sımsıkı sarılmalıdır. Partiyi ve kitleleri birlikte örgütlemek için ileri yoldaşlar...

*İşçi Sınıfı ve Ezilenlerin Sesi ATILIM gazetesinin 23 Eylül tarihli 81. sayı başyazısı.