19 Temmuz 2024 Cuma

Parti ve devrimin güncelliği

29. savaşım yılına adım atan ML komünist öncünün tüm teorik, politik, örgütsel atılım ve yenilenmesinde devrimin güncelliği düşüncesinin özel ve itici bir gücünün olduğu asla unutulmamalıdır. Devrimin güncelliğine yaslanarak kendi tarihini yapan ML komünist öncü 29. savaşım yılında, verili konjonktürün devrimci olanaklarına odaklanarak mücadeleyi yükseltecektir.

Bir devrimci parti tarihsel varlık hakkını egemen sınıflardan ve kurulu düzenden ideo-politik ve pratik bakımdan tam bir nitelikli kopuşla elde eder. Devrimci varlık hakkı bir kez kazanıldığında sonsuza kadar devam edecek bir gerçeklik değildir. Tarihsel varlık hakkını kazanan her devrimci partinin aynı zamanda güncel devrimci varoluşunu da yeniden ve yeniden kazanması şarttır. Güncel devrimci varlığını ve sürekliliğini üretemeyen bir parti giderek tarihsel devrimci hakkını da kaybeder. Devrimci parti vasfından düşerek veya başkalaşarak reformizme ve düzeniçiliğe sapar ve varlık gerekçesini yitirir. Sınıf savaşımının tarihi ve edimsel politika alanı devrimci varlık hakkını yitiren bu tür sayısız parti örneğiyle doludur. Sınıf savaşımının edimsel politik alanında devrimci sürekliliğin ve kalıcılığının garantisi sınıf savaşımının devrimci ihtiyaçlarına yanıt verme eylem ve çabasında açığa çıkar. Bu ise, sınıf savaşımının edimsel politika sahasında "devrimin güncelliği" Leninist düşüncesiyle "partinin pratik politik güncelliği" ilişkisinin devrimci nitelikte kurulmasını şart koşar. Devrimin güncelliğiyle partinin güncelliği varoluşsal diyalektik bağını kuramayan veya bundan feragat eden devrimci partiler, kendilerini devrimci tarzda üretemezler; sınıf savaşımı sınanmalarından başarıyla geçemezler. İşçi sınıfı ve ezilenlerin ML komünist partisinin devrimin güncelliğiyle ilişkisi varoluşsaldır. En sade haliyle bu bir örgüt ve siyaset ilişkisidir ve kendini siyasal üretim tarzında somutlar.

ML komünist öncünün gelişim tarihi bir yönüyle devrimin güncelliğiyle partinin güncelliğinin bütünsel bir tarihidir. Vurgulayarak söylersek ML komünist öncü "devrimin güncelliğinin partisi"dir. Birlik Devrimiyle komünist örgütler kendilerini yıkar ve yeniden kurar. Birlik Devriminin eseri olarak devrimci tarihe yeniden giriş yapar. Teorik, politik, örgütsel ve zihinsel boyutlarıyla tam bir yeniden doğuş gerçekleştirir ve varlığını günceller. Birlik Devrimi, devrimin güncelliğini anlama ve yanıtlamanın ete-kemiğe bürünmüş hali ve çok özel tarihsel momentlerinden biridir. Öncel örgütlerin pek çok bakımdan içerilip aşılması ve partisel formunun kazanılması, devrimin güncelliğine kendini yeniden yapılandırarak cevap olma eyleminden başka bir şey değildir.

Devrimin güncelliği Leninist fikri ve derin kavrayışı, Birlik Devrimi felsefesinin ve başarılmış eyleminin temel düşünsel elementidir. Birlik Devrimi felsefesini mayalayan ve ML komünist öncüyü atılımla ileri sıçratan bu temel Leninist düşünce aynı zamanda partinin toplam siyasal faaliyetinin siyaset kurucu aklı ve devrimci atılım uğraklarının fikri kaldıracıdır. Devrimin güncelliği Leninist fikri, kendi tarihini eylemli olarak inşa eden ML komünist öncünün tüm tarihinde etkin bir siyasal akıl, felsefe ve bilinç olarak işlevli olmuştur. Birlik Devrimi'nin felsefesine ve pratiğine içkin devrimin güncelliği fikri, Kürdistan'da ulusal kurtuluş devrimi olarak patlak veren birleşik devrimimizin çağrısını anlama ve cevaplama eylemi olarak vücut bulur. 90'lı yılların başında Bakur Kürdistan'da oluşan devrimci durum, politik olarak devrimin güncelliğinin en üst düzeyiyle ortaya çıkışını ifade eder ve Türkiye ve Bakur Kürdistan'daki tüm devrimci partileri devrimci imkanları realize etmeye çağırır. ML komünist öncü, birleşik devrimin eşitsiz gelişim koşullarında Kuzey Kürdistan'da oluşan devrimci durumu dosdoğru devrimin güncelliğinin muazzam tarihsel imkanı olarak kavrar. En güçlü bir istekle devrimci durumla bağlanır.

Leninist devrimin güncelliği siyaset yordamını etkince işleterek Türkiye cephesindeki devrimci önderlik inşasına girişir. Devrimi anlayan devrimci parti hakikatiyle, siyasal ve örgütsel pozisyonunu alır. Sömürgeci faşist rejimi yıkma mücadelesinde birleşik devrimi batı cephesinden atılımlarla yükseltme görevlerine ve hazırlıklarına yoğunlaşır. Hiç kuşkusuz Birlik Devriminin ilk eseri ML komünist öncünün kendisidir. Bu devrimin güncelliğinin öncü partiye yansıması ve maddeleşmesidir. Birlik Devriminin ikinci eseri Gazi ayaklanmasıdır. Bu ise, ML komünist öncünün devrimin güncelliğine yankısı ve en anlamlı cevabıdır. Gazi Ayaklanması sömürgeci faşist rejime karşı mücadelede yeni bir dönemin kapısını açar. Faşizme karşı ezilenlerin biriken devrimci öfke ve siyasal enerjisi kitle mücadelelerini yaygınlaştırıp yükseltir. Gazi Ayaklanmasının önünü açtığı devrimci yükselişle devrimci durum koşulları Türkiye cephesinde de belirginleşir. Devrim ile faşist karşı devrim çatışması bütün boyutlarıyla yükselir. ML komünist öncü siyasal mücadelenin öncü ve önder görevlerini atılımcı bir cüret ve kararlılıkla omuzlar.

Devrimin güncelliği imkanlarına sımsıkı sarılır ve siyasal mücadelenin taktik ve güncel görevlerini çeşitli siyasal kampanyalarla somutlar ve başarıyla pratiğe geçirir. Gazi ayaklanmasıyla açılan bu devrimci yükseliş döneminde ML komünist öncü; kontrgerillanın iç savaş metodu olarak uygulanan kaybetme saldırılarına karşı yükseltilen Kayıplara Karşı Mücadele Kampanyası, komünist gençliğin yüksek öğrenim gençliğinin akademik-demokratik mücadelesini sıçratan 4-5 şubat eylemleri, 96 1 Mayıs'ı, komünist kadınların öncülüğünde örgütlenen Gözaltında Tecavüzlere Karşı Kurultay kampanyasıyla devrimin güncelliği koşullarını değerlendirir. Faşizme karşı kitle mücadelelerinin büyümesinin öncü katalizörü rolünü oynar. ML komünist öncünün devrimin güncelliği düşüncesiyle kendini siyasal mücadelede kuran ve üreten çizgisi daha sonraki devrimci tarihini de yapmıştır.

Parti 2004 NATO'ya karşı mücadele, Bayrak Yürüyüşü, Tuzla Tersane yürüyüşü ve direnişi, Gezi-Haziran Ayaklanması, Rojava Devrimi, 6-8 Ekim Kobane Serhildanı, Bakur Kürdistan'da Özyönetim direnişleri, Suruç Katliamına karşı duruş, Covid pandemisi koşullarında yükseltilen mücadelelerin öncüsü ve önderi olarak misyonunu yerine getirir. Devrimin güncelliği ML öğretinin en can alıcı yapıtaşlarından biridir. Lenin 20. yüzyılın girişinde Ne yapmalı adlı eseriyle devrimin güncelliği düşüncesini öncü örgütün devrimi hazırlama nosyonuyla yeniden içeriklendirir. Leninist örgüt, devrimi soyut, teorik olarak değil, her günkü siyasal mücadele ve gelişme içinde kavrar ve ele alır. Bu ise somut olarak devrimi hazırlamayı görev haline getirir. 2.enternasyonal partileri devrimi hazırlamayı değil, devrimi beklemeyi teorileştirir. Devrimi güncel bir görev olarak kavramayı reddeder. 2. enternasyonalin bu çizgisinde kopan tek devrimci parti Lenin'in Bolşevik partisidir.

İşte Lenin'in bu düşüncesi Ekim devriminin zaferini hazırlar. Devrimin güncelliğini salt devrimci durum koşullarıyla eşitlemek ve kavramak, ML bir kavrayış değildir. Devrimin güncelliği devrim ile karşı devrim mücadelesinin seyriyle belirlenir. Faşist karşı devrimin zorla üstünlük ve hegemonyayı, siyasal inisiyatifi ele geçirdiği tüm dönemlerde kitle hareketleri belirgin biçimde geriler. Faşist rejim koşullarında devrimin güncelliği belirli dönemlerde örtükleşir. Zorla bastırılan kitle hareketleri ve terörle ezilip baskılanan devrimci hareket devrimci olmayan koşullara itilir. Devrimci imkanların alanı görece daralır. Siyasal konjonktür değişimleri birebir devrimin güncel bir olgu olmaktan çıktığı anlamına gelmez.

Her siyasal konjonktür kendi içinde devrimci olanaklar, riskler, avantaj ve dezavantajları barındırır. Devrimin güncelliği demek taşkın ve coşkun bir siyasal lafazanlık, boş bir iyimserlik, gerçeklikten kopuk ve kerameti kendinden menkul bir öncülük faaliyeti demek değildir. Devrimin güncelliği fikriyle yürüyen bir devrimci parti siyasal konjonktür değişikliklerini titizlikle hesaba katar. Dönemleri ve "an"ın siyasal taktiklerini özenle saptar. Kendiliğinden, tekdüze ve doğaçlama bir siyasal mücadele tarzını dışlar. Her koşul altında devrimi ve partiyi birlikte örgütlemeyi hedefler. Örgüt ve siyaset denklemini somut koşulların somut analizi ışığında inşa eder. İmkanlara sımsıkı tutunur.

Devrimci imkanları layıkıyla değerlendirir. İradenin iyimserliğine yaslanır. Kitle eğilimlerini ve taleplerini örgütler. Her vakit verili duruma hücum eder. Cüretin yol açan gücü ve öncü çıkışlarla kitlerde saklı devrimci imkanları yoklar ve açığa çıkarır. 29. savaşım yılına adım atan ML komünist öncünün tüm teorik, politik, örgütsel atılım ve yenilenmesinde devrimin güncelliği düşüncesinin özel ve itici bir gücünün olduğu asla unutulmamalıdır. Devrimin güncelliğine yaslanarak kendi tarihini yapan ML komünist öncü 29. savaşım yılında, verili konjonktürün devrimci olanaklarına odaklanarak mücadeleyi yükseltecektir.

Burjuva seçim konjonktürünün ardında bıraktığı kirli, gerici ve boğucu atmosferinin işçi sınıfı, ezilenler ve emekçi solu demoralize eden sonuçları öncünün ve kitlelerin eylemli yürüyüşüyle aşılabilir ancak. ML komünist öncü bir kez daha devrimci olan ne varsa ona sımsıkı sarılacak ve devrimci geleceği bugünden kuran eylemiyle umudu ve devrimi büyütecektir. 29. savaşım yılında devrimin sönmeyen ateşini taşıyan ve ateş altında dövüşen parti, bir sis çanı gibi durmadan vurarak işçi sınıfı ve ezilenleri uyaracak, bir deniz feneri gibi yol gösterip aydınlatmayı sürdürecektir. Günün devrimci görevlerini büyük bir devrimci iddia, özgüven, kararlılık ve coşkuyla omuzlayarak yeni devrimci atılımları hazırlama yolundan yürüyecektir.

*İşçi Sınıfı ve Ezilenlerin Sesi ATILIM gazetesinin 6 Eylül tarihli 132. sayılı başyazısı.